TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTA EDICIÓN DEL SEPHER TOLDOT IESHU (texto en español sin revisar):

Anno (a mundo condito) quater millesimo sexcentesimo septuagesimo primo, aetate Jannaei regis, malum accidit magnum Israëlitis. Exortus est enim homo quidam improbus, nequam et libidinosus ex stirpe familiae cujusdam tribus Judae, cui nomen erat Josephus Pandera. Erat is quidem formae procerae et pulcrae strenuusque in bello, sed maximum aetatis tempus in stupris et flagitiis, rapinis injuriisque conterebat. Bet- Iehemi Judae habitabat. Vivebat autem proxime domum ejus mulier quaedam vidua cum filia sua Maria, ornatrice illa mulierum, de qua in Talmude mentio facta est. Quae quum jam esset adulta virgo, despondebat eam mater Johanni cuidam, mitis ingenii juveni atque mansueti, deumque pie verenti. Accidit autem, quum semel ostium Mariae praeteriret eamque videret, ut turpi cupiditate incenderetur, animique aegritudine in dies magis conficeretur. Quem vero quum mater rogaret, curadeo macesceret, amore se Mariae desponsae deperire ait. Tum mater: 'ne animus tuus, inquit, de hac re frangatur, verum, ut ea potiaris, videto, atque de ea, ut libuerit, consulito.’ Hujus consilium Josephus secutus, frequensque ad januam aedium Mariae ventitans, tempus tarnen opportunum, usque ad vesperum Sabbati cujusdam, non invenit. Ubi quum Mariam propter ostium aedium sedentem offendisset, cum ea cubiculum, quod proximum erat ostio, intravit concubuitque cum ea, dum illa Johannem esse eum, sponsum suum, crederei Roganti vero illi, ne ipsam attingerct, quod esset menstrua, morem non gerit, eique pro libidine facit domumque suam redit. Atqui media nocte, quum libidine sua rursus inflammaretur, e somno expergefactus, ad domum Mariae iter suum tendit, ingressusque ejus cubiculum, iterum earn- attrectai Qua de re vehementer exterrita virgo; quidnam rei est, inquit, here, quod bis me eadem nocte inisti, quod numquam antea passa sum . inde ab ilio die, quo me tibi despondisti.' At ille silentio rem iteràt, nec verbum ullum responded Tum Maria: ’quousqtie tuculpae peccatum addis? annon jam dudum tibi menstrua mihi provenire-dicebam?’ Verum ille loquelam ejujs non audit, expletaque libidine discedit. Johannes autenj, quum post tres menses èsset ei nuntiatum, gravidam esse sponsam ejus, magno perculsus timore ad Simeonem, Schetachi filium, pràeceptorem suum ivil, eiqiiè rem aperiens, quid esset factu opus, rogavit. Circumspiciens magisteri ’ecquetnnam suspectum habéà’ interrogàt Non est, inquit-ille, suspició mihi nisi in Josephum Panderam, quippe quam ganeo sii-ille, atque in eodem vico prope domum ejus habitet. Dixit igitur magiater ejus: 'audi, quaeso, consilium meum et¡ quiesce. Si semel ad eam, viam tentava, fieri non potest, quin iterum idem faciat Itaque prudenter facito et testes adhibeto eumque ad judicium magnum adducito. Abiit vero domum in gravissimo dolore Johannes, quumque innotuisset, compressam esse sponsam ejus: ’jam ex me, inquit, gravidam esse illam dicent;’ ob eamque caussam ex Judaea decedens, in Babyloniam abit, ibique commora-tur. Peperit igitur Maria filium, cui nomen ex avunculo suo Josuam dixit Qui quum adolevisset, conducebat ei mater praeceptorem quen-dam, nomine Elcbananem. Hie puerum, cui quidem erat ingenium docile, erudivit Accidit autem aliquando, ut, quum puer ante Synedrium Hierosolymitanum venisset — erat autem ilio tempore mos, ut, quicumque coram ilio consessu venisset, velaret caput genuaque flecteret et humi procumberet — accidit igitur, quum puer ille ante senatores venisset, ut caput aperiret atque in impudentia sua praeceptori soli genua flecteret Turn omnes magna voce dlxerunt: 'quum sit ita impudens iste, nonne est spurius?’ Respondit eorum unus: 'certe quidem spurius est atque muliere immunda ortus.’ Ad ea Simeon Schetachi filius: ’hodie, inquit, in mentem mihi venit, venisse ad me aliquot ante annis Johannem, discipulum meum, meque ita allocutum: ”vae mihi propter dedecus et ignominiam! gravida est enim Maria (est ilia quidem mater illius pueri) sponsa mea, ex alio quodam viro, non ex me” (et inde natus est hie puer). Quaerenti vero mihi, suspectum se habere Josephum Panderam, quod prope earn habitaret, respondit Johannes autem, postquam fama de graviditate sponsae percrebuit, in Babyloniam profectus est, ibique etiamnunc commoratur. Turn omnes: ’si hoc verum est, profecto spurius est et immunda natus’; atque trecentas tubas inflaverunt spuriumque esse« ne-que dignum, qui in concionem veniret, de eo pronuntiantes, nomine Jesu eum appellarunt, eo significantes, delenda esse nomen ejus atque memo-riam. Quae quum Jesus audivisset, magnum cepit animo dolorem, con-fugitque in Galilaeam superiorem, ibique se aliquot annos continuit. Erat autem turn temporis nomen Dei arcanum in saxo quodam fundamento-rum aedis incisum. Davides enim rex, quum in fundamento effodendo, super terrae hiatu, lapidem quendam invenisset, in quo nomen incisum erat, sustulit eum, et in S&ncto Sanctorum deposuit. Metuentes vero ii, qui Sapientes vocabantur, ne adolescentes nomen discerent, orbemque terrarum devastarent (quod Deus avertat), duos fecerunt vi magicarum arti um leones, eosque super ostium Sancti Sanctorum, un um ad dextram, alterum ad laevam, suspenderunt. Quicumque igitur irrepsisset, nomen-que didicisset, eum contra ita rudebant, statim ut exiret, leones, ut nomina ex animo ejus effluerent, eorumque piane oblivisceretur. Jesus autem, quum esset de eo fama divulgata, spurium esse illum, e Galilaea Superiore exivit et clam Hierosolymam venit, ibique templum ingressus, literas sacras discit, et, postquam nomen, ne dolorem sentiret, pronuntia-vit, chartulae illud inscribit, cutemque suam incidit, ibique chartulam cum nomine abscondit. Et iterum nomen pronuntians, carnem ad locum suum restituii Atqui videtur ille incantationum vi ac magicarum artium in locum sanctum introisse. Nam ni ita fuisset, quomodo igitur eum sacer-dotes sacri, Aaronis filii (qui vocantur), intrare sivissent? Verum per in-cantationes artesque magicas haec omnia fecit At ex limine egredien-tem ita vehementer rügiebant adversus eum leones, ut nomen oblivisceretur. Postea vero ex urbe egressus, dissecta carne, scriptum protulit, exploratisque diligenter literis, nomen percepii. Tum Betlehemum, in locum natalem, ivit, magna voce damans: ’ecquinam sunt isti scelerati, qui me spurium et sacrum vocant? Spurii sunt ipsi atque sacri. Annon me mater virgo peperit ? At in eam per verticem ingressus sum, et Deo $um natus, deque me Jesaja vates cecinit; ”ecce gravida est virgo”, et quae sequuntur. Annon memet ipse creavi et coelum et. terram et mare, omniaque, quae in iis sunt?' At illis rogantibus, ut signis et prodigiis se Deum praestaret, 'afferte, mquit,* mihi, quem vivum reddam, mortüiuh.' Qui quum abiìssent, ut aliquod scpulcrum aperirent, nec se quidquam, praeter arida ossa invenisse renuntiassent, 'illa, in quit, afferte mihii.’ Quibus allatis et inter sese conjunctis, atque cute, carne, nervisque obductis, surgit illico mortuus, erectoque stat pede et revivisdt. Id quum vidissent et admirati essent, 'quidnam caussae est, inquit ille, quod hoc vobis mi-rum videatur: leprosum mihi, quem sanem, adducite.* Quem postquam adduxerunt, per nomen arcanum sanitati restituii At illi quidem, quum talia vidissent, sese prostermentes eique supplicantes, dicebant: 'certe tu quidem Deo natus es.' Factum est autem, quum post quinque dies rumor esset malus Hierosolyma, in urbem sanctissimam perlatus, ibique essent omnia, quae Jesus fecerat, narrata, ut gaudcrent magnopere homines improbi, senes vero piique homines et sapientes vehementer fl ereilt ac lamentarentur. Lugebant etiam et magnum et parvum Synedrium^ illumque esse arcessendum censebant Namque secum cogitabant: for-sitan eum auxilio Dei vincemus, ita ut eum capitis condemnemus in judi-cio. Missi igitur duo honoratissimi viri ex Sinedrio Minore, Anania et Achasia, in conspectum cjus veniunt, eique, ut offensionem ejus adauge-rent, supplicant, quippe quum eos sibi fidem habere crederei Unde vultu benevolo accepti, ducesque factionis ejus malae constituti,' heus tu, inquiunt, pii illi et honorati viri, qui Hierosolymis sunt, nos ad te mise»» runi rogantes, ut ad ipsos venires, quippe qui de te audivissent, te Deo esse natum.' Dixit igitur illis Jesus: 'quae vera sunt, audiverunt; et omnia qnidem, quae vultis faciam, verum ea lege ad eos veniam, ut ob-viam mihi prodeant Synedrium magnum et parvum, atque ii, qui me sacrum declararunt, meque, ut servi dominos, accipiant' Ad haec Sena-tores et pii, postquam nuntii Hierosolyma redierunt et omnia, quae dixe-rat, reportarunt: 'omnia, inquiunt, quae expetit, faciemus.' Revertentibus igitur viris et illa renuntiantibus, 'vobiscum itaque, inquit Jesus, iter in-grediar.' Factum est autem, quum Jesus Nobam venisset, quae urbs Hierosolymis vicina est, ut ex iis quaereret, num asinum haberent ibi pulcrum et bonum. Quibus adnuentibus, ’adducite, inquit, eum mihi.’ Et adducebant illi asinum pulcrum, in quo Hierosolyma vectus* est. At Jesus, quum ad urbem accederet, omnisque adversus eum multitudo erum-peret, ibi magna voce clamare: ’de me Zacharia propheta vatecinatus est: ’’ecce rex tuus ad te veniet, justus, victor, clemens, asino invectus, pullo asinino incedens.” His cognitis, multisque eflusis lacrimis, ac vestibus scissis, ad reginam veniunt Pii (erat üla Helena regina, uxor Jannaei regis, de quo nuper mentio facta est, quae, alio nomine Oleina vocata, post obitum mariti sui regnavit, habuitque filium Munbasum regem, quem, Hyrcanum etiam appellatum, Herodes, servus ejus interemit) — veniunt igitur Pii ad reginam, dicentes: ’morti obnoxius est iste homo, nam homines secum in errorem inducit: agedum ergo, dato nobis ejus captandi laqueis nostris potestatem.’ Respondet regina: adducite eum hue, ut caussam ejus cognoscam. Haec autem illa excogitaverat, ut eum e mani-bus eorum liberaret; erat enim illi propinquus. Perspicientes vero consilium ejus Sapientes, respondebant: ’o domina

nostra et regina, ne in animum inducas, salutem illius petere, namque homines corrumpit eos-que per magicas suas artes a recta via abducit.’ Narrabant praeterea ei rem illam de nomine arcano dicebantque: ’tuum negotium est in ilium judicium reddere, est enim morti obnoxius et spurius et immunda natus, simili rem de Josepho Pandera enarrantes. Ad illa regina : ’in hac quoque re, inquit, morem vobis geram: adducite eum mihi, ut et verba et facta ejus cognoscam, nam omnes homines mihi narrant de magnis ejus ac mirificis factis.’ Turn Sapientes, se omnia, quae ilia dixisset, facturos, dicebant, et Jesum arcessebant. Qui quum coram venisset, ’de tuis, in-quit regina, mirifice factis audivi, face aliquid ejusmodi praesente me.’ Respondebat ei Jesus, se omnia, quae vellet, facturum, id tantum rogare, ne se in manus istorum sceleratorum traderet, qui ipsum spurium esse dixissent. Ibi Jesus, postquam regina, cur timeret, non esse dixerat: ’adducite, inquit, mihi, quem sanem, leprosuin.’ Quem adductum manu attigit, nomenque magnum pronuntians, purgavit, ita ut caro ejus talis esset, qualis in pueris solet. Porro vero jubente Jesu, ut mortuum pro-ferrent, adducebant mortuum quendam, cui manum imposuit nomenque prolocutus est. Quo facto et ilio in vitam revocato superque pedibus suis stante, ’de me, inquit Jesus, Jesaja vates illa praedixit: ”tunc claudus sicuti cervus saliet”, et quae reliqua sunt. Tum regina sic ad eos verba fecit: ’quomodovos eum veneficum esse dicitìs: annon ego his oculis meis vidi, eum, sicut Deo natum, miracula edere?’ Sapiente» contra: ’ne in animum reginae veniat haec dicere, namque veneficus est profecto ille.’ Regina vero: ’abitote, inquit, a conspectu meo, numquamque iterum me coram talia loquiminor. Exeuntes igitur e conspectu reginae afflictis ani-mis Sapientes, unus ad alterum conversus, ’agitedum, inquiunt, callide adversus eum agamus, ut in manus nostras incidati Turn unus ex sa-pientibus ita locutus est: ’si vobis placet, discat etiam nostrum unus no-men faciatque, ut ille, miracula, si forsitan eum capere possimus.’ Quo oonsilio probato, Sapientes respondent: ’qui nomen didicerit et hominem spurium filiumque matris impurae fefellerit, is duplicem mercedem in posterum habeto. Surrexit itaque unus ex sapientibus, cui nomen erat Juda, illam referens sententiam: ’si vos culpa sceleris, quod nomen magnum pronuntiaverim, teneri vultis, ego quidem id discam; si Deus forte mecum pro misericordia sua magnaque benevolentia agere velit, mihique spurium istum, impura natum, tradat Tum omnes: ’nos in culpa erimus, tutantummodo, quod bene vertat, rem aggredere.’ Quamobrem et ille quidem Locum Sanctissimum intrat, eademque, quae fecerat Jesus, facit, et per mediam urbem ingressus, magna voce clamat: ’ubinam sunt illi, qui spurium istum immundum Deo natum esse dicant? Annon ego, qui caro et sanguis sum, eadem, quae Jesus, patrare possum?’ Quae quidem res cum ad aures reginae procerumque pervenisset, Juda coram regina adductus est, cumque eo seniores Hierosolymitani et sapientes venere. Regina autem, postquam Jesum acciri jussit, *fac, inquit, coram nobis quae antea fecisti.’ Jesu vero coram populo miracula patrante, Juda ad reginam populumque universum sic verba facit: ’ne vos obstupefadat quidquam eorum, quae facit spurius istenam si nidum inter sidera con-struat, inde eum detrudam.’ Atqui Jesus propalam dicere: annon jam’ diu populus contumax fuisti, inde ab ilio die, quo te primum cognovi.’ Juda contra: ’etiamne in sordibus tins inhaerescis, o hammer spurie et impure. Nonne de te Moyses praeceptor noster dixit: ”si frater tuus germanus te illicere conetur his verbis, cet., turn educito illum virum et lapidibus usque ad necem cooperito et e medio tui pellito”, et id genus alia. At spurius ille impurus respondet: 'annon de me Jesaja vatecinatus est et Davides proavus meus: ”dixit mihi Dominus: ”’fìlius meus tu quidem es, hodie te procreavi’”, et quae, sequuntur. Itemque aüo loco: "Deus domino raeo dixit: ”’sede. ad dextram meam”; nunc yero ante oculos vestras ad patrem, qui in coelo est, ascendam et ad dextram ejus considam, tu vero, Juda,' illuc non penetrabis.’ Enuntiatö postea nomine magno, ventus coortus eum sublimem tolüt Postquam vero Juda nomen similiter elocutus est, eum quoque ventus sublime ayifert, et ambo per aethera feruntur. Obstupuere vehementer omnes, qui videbant At Juda, nomen rursus prolocutus, Jesum arripuit, ut cum in terram dejiceret Jesus autem similiter nomen prolocutus est, ut Judam in terram deturbaret, et sic inter se luctati sunt Atqui Juda, cum se videret opera Jesu non posse elevare, minxit in eum, unde ambo, impuri facti, in terram delapsi sunt; nec potuerunt amplius, quoad abluerentur, nomen arcanum in uti-litatem suam convertere. Condemnaat jam capitis Jesum dicentes: si te eripere vis, fac coram pobis, qualia antea fecisti,’ Quod cum Jesus videret, se facere non posse, extulit vocem suam, multisque cum lacrimis dixit: ’de me Davides proavus meus vatecinatus est: "nam propter te per totam diem confieimur” et quae sunt cetera. At discipuü ejus et factio ejus mala, haec videntes, mortis discrimini se committunt, et armis cum senioribus et sapientibus Hierosolymitanis confligunt, eique extra urbem aufugiendi operam faciunt Jesus autem, postquam propere ad Jordanem accessit, flumine lavatur corpusque purgat et nomen elocutus» miracula ut antea patral Abit deinde dupsque arripit lapides molares, quos in summa aqua natare fecit, in iisque sedens, coram turba sua pisces, qui-bus postea voscabantur, cepit Hac vero fama Hierosolyma perlata, lu-gentes pii homines ae sapientes: ’ubinam est, inquiunl vir quisquam, qui vitae periculum adipe, spurioque isti impura nato magnum nomen eripere , velit? Nos vero eum in vitam futuram introducere spondemus.’ Tum, Juda se veile dicente, ’quod bene vertat, inquiunt, ito.’ Accidit itaque, postquam Juda nefariis illis se immiscuit, ut Deus nocte conoubia sopo-rem grayem spurio immitteret (jurejurando enim Juda angulum, somno praefectum, obstrinxerat), intrat igitur Juda in tentorium spurii, cultroque arrepto, camem Jesu incidlt, et inde schedulam illam cum sacra scriptura aufert Tum Jesus expergefactus et a spiritu quodam territus, magno-que horrore captus: ’scitote, inquit disdpulis suis, patri meo, qui in coelo est, placere, me ad se recipere; dixit enim mihi: "nulla est gloria tua inter mortales.” Discipulis autem quaerentibus;, -quidnam esset de ipsis, respondit: 'beati vos eritis, vobisque sors obtinget felicissima,, si vocem audiveritis meam; nam ad dextram meam in coelo apud patrem meum sedebitis/ Ibi illi vocem extollere et lamentari. Jesus autem: 'ne lamentemini, nam pretium habebitis operaram vestrarum, tantummodo, os mihi ne laedatis, cavete.' Respondent illi: 'omnia, quae jusseris, faciemus et quicumque os tuum laeserit, vita privabitur.' Jesus autem: 'si mihi, inquit, morem gerere vuhis, benevole erga me et fideliter agite et me-cum Hierosolyma venite, ita ut me occultem, neque me, immistum vobis, Hierosolymitani cives agnoscant.' Subdole autem haec Jesus loquebatur, ut clanculum Hierosolyma veniret, et in sacrarium ad nomen discendum intraret At illi omnes, vafri ejus consilii ignari, respondent: 'quaecumque nobis imperas, faciemus, neque ab iis aut dextrorsum aut sinistrorsum discedemus.' Tum Jesus; 'jurate, inquit, mihi jusjurandum.' Et jusjurandum dabant pueri, senes, ignorantes omnes, esse inter ipsos Ju-dam, quem nemo agnoscebat. Postea vero sententia Judae, qua suadebat, ut similia vestimenta sibi facerent, probata est; itaque fecerunt, ne, quis esset dominus, agnosceretur. Committunt deinde se itineri ad Hierosolyma, ut ibi festum azymorum celebrarent. At pii homines, cum Judam vidissent, magnopere laetati sunt eique dixerunt: 'narrato, quaesumus, nobis, quae facte sint, (nam iUe clam se subduxerat et ad Seniores Sapien*» tesque, qui in urbe erant, adierat). Quae quum ille narraret et, quomodo nomen spurio homini abstulisset, commemoraret, vehementer omnes gaudebant Dixit praeterea Juda, si ipsius consilio parere voluissent, se spurium in manus eorum postero die traditurum. Sapientibus vero, nmn cognitas vias ejus haberet, quaerentibus, se eas cognoscere ajebat. 'Et veniet quidem cras, inquit, in templum ad victimam sacrificii Paschalis mactandam, (namque ego ei per decem praecepta jusjurandum dedi, me eum in manus vestras non traditurum) habetque secum duo millia hominum, simillimo omnium vestitu indutorum. At vos quidem in crastinum vos accingite, et scitote, cui ego supplicabo et procumbam, eum esse spurium. Praestate igitur vos viros, et praelio cum turba ejus dimicate, ipsumque prehendite/ Hinc Simeon, Setaci filius, et Sapientes omnes et seniores gaudio peritisi, se omnia, quae Juda impérasset, facturos poilice-bantur. Postero autem die, quum Jesus cum tota sua caterva venisset, obviam ei Juda processit, eique se flexit et ad pedes ejus procubuit Bene ad pugnam instructi et armati erant Hierosolymitani. Qui cum Jesum captivum fecissent idque discipuli ejus vidissent, neque se posse cum. illis inire proelium, in pedes se cum largo fletu et ejulatu conjici-unt. Superiores igitur in proelio Hierosolymitani spurium ilium impu-rum vincunt totamque ejus catervam, cujus maximam partem trucidante reliquia in montes profugientibus. Sic Jesum captum in urbem ducunt, ubi eum ad columnam marmoream alligant et.flagellis caedunt, cum his dictis: ’cur non amplius miracula, ut antea, patras?’ Coronam praeterea ex veprìbus faciunt, quam capiti ejus imponunt Sitienti deinde, et, ut aliquantulum sibi aquae darent, roganti, acre acétum praebent Quod cum bibisset, magna voce, clamavit: ’de me Davides, abavus meus, illa praedixit: "et in cibum meum fel infundunt et sitienti mihi acetum ad bibendum praebent” Rogant deinceps illi, cur, si Deus esset non prius, quam bibisset illud acetum esse praedixisset, et mirantur insuper, eum, cui mors proxime

immineret factorum suorum non poenitere. At Jesus cum fletu et lamentatione dixit: ’O mi Deus, mi Deus! cur me dereli-quisti?’ Illi contra: 'si Dei filius es, Ciir te ipsum e manibus nostris non eripis?’ Je^us vero: ’Sanguis meus, inquit, mortales expiabit; nam ita Jesaja praedixit: ”ex illius plagis nobis medetur.” Tum Jesum in judicium Synedrii Majoris et Minoris adducunt eumque capite condemnant, ita ut prinhim lapidibus cooperiretur, deinde vero suspenderetur. (Erat autem hie dies festum Paschale et diem Sabbati praecedens). Abductum igitur in domum, ubi id supplicium sumi solebat, lapidibus eum interi-munt. Cum vero sententiam, ut de ligno suspenderetur, dixissent Seniores, neque esset lignom, quod eum sustinere posset, omneqite sub eo rumperetur, tum discipuli ejus plorare et dioere: ’in hac re probitatem Magistri nostri videre licet, quod nullum lignum sustinere eum valet’ Namque nesciebant illi obstrinxisse eum omnes arbores jurejuràndo, dum nomen etiam in sua potestate habebat Erat enim antea supplicii suspen-sionis non ignarus, quod sancitum erat lege: ’si quis reus poenae capi-talis fuerit, morte luito, eumque infelici arbori suspendito’, cet. Judas autem, postquam vidit, nullum lignum eum sustinere posse: scitate, inquit Sapientibus, astutiam spurii: nam omnes arbores jurejurando obstrin-xit, ne se susciperent. Atqui in hortulo meo caulis est quidam brassicae ingens, ilium hue afferam, si forsitan eum sustineat.' Quod quum Sapien-tes approbavissent et Juda caulem propere attulisset, Jesum de illo su-spendenmt. At ¿Hi, quum jam advesperasceret, ne litterulam quidam unam de lege istius spurii causa violari oportere censebant, etiamsi homines seduxisset, facturosque se, quod lex juberet, dicebant. Quapropter Jesum, quo loco lapidibus necatus erat, sepelierunt At media nocte exeunt cHscipuli ejus et in sepulcro cum largo fletu, graviterque eum do-lentes considunt Quod cum Juda vidisset, corpus mortuum abstulit, id-que loco quodam in hortulo suo, ubi aqua perennis erat, sepelivit Nam aquam in alium cursum deflexerat; postquam vero eum humaverat, aquam in solitnm alveum rednxit Postridie quum rursus adessent, ut ibi se-dentes lacrimarent, dixit illis: 'cur vos lacrimatis? Investigate humatum hominem et quaerite.’ Postquam illi sepulcrum inspexerant, neque eum invenerant, secta ejus mala clamare coepit et dicere: 'in sepulcro non reperitur, sed in coelum ascendit; nam sic de se ipse, dum etiam vixit, vatidnatus est: "quoniam accipiet me, Selah.” Quae cum regina audi-visset, Sapientes lsraelitarum ad se venire jussit, iisque dixit: quidnam de illo homine fecistis, quem magicis artibus inservire, mortalesque sedu-eere dixistis ? ’ Quibus, secundum quod lex juberet, se eum sepeliisse, respondentibus, regina imperavit, ut eum ad se afferrent. Abeunt igitur, ut eum in sepulcro quaererent; quum vero non invenissent, ad reginam reversi: nesdmus, mquiunt, quis eum ex sepulcro abstulerit/ His re-gina respondit: Dei fiUus est, aseenditque ad patrem suum, qui in coel© est; namque de se ipso ita praedixit: ’’quoniam accipiet me, Selah.” Illi contra: ne talia credere in animum inducas, namque veneficus est, atque probarunt etiam argumentis Sapientes, esse ilium spurium et immundum.’ Ibi regina: ’quid ego, inquit, hie ultra vobiscum verba commutem? Nem-pe, si eum hue attuleritis, culpa vacui eritis; sin minus, nullus mihi su-perstes, aut incolumis relinquetur.’ Ad id omnes respondent: 'concede nobis tempus, ut veritatem rei exquiramus, si forsitan eum ibi reperie-mus, sin vero minus, fac nobis, ut tibi bonum videbitur.’ Exeunt jam, concedente illa tridui Spatium, Sapientes et Pii solMtis animis, gravifcer moerentes, quod, quidnam essent facturi, nesciebant. Factum est autem, cum illud tempus ad exitum adpropinquaret, neque eum, jejunio indicto, reperire potuissent, ut multi Hierosolymis e conspectu reginae fugam ca-pesserent In fugientibus erat etiam senex quidam, nomine R. Tanchu-ma. Is cum prae magno timore in agris hue illue erraret, Judamque conspexisset in hortulo suo cibum capientem sedere: ’quidnam rei est istuc, iuquit, quod tu cibum sumis, dum omnes Israèlitae afflicti sunt et moerore oppressi?' Cui vehementer perculso, causamque, cur tam afflicti essent, quaerenti, R. Tanchuma respondit: 'propter istum spurium, qui suspensus est, quemque, ubi lapidibus interemtus est, sepelierunt Is jam periit, neque cognitum est, quis eum ex sepelcro abstulerit. Atqui factio ejus prava, eum in coelum ascendtsse, contendi! Regina autem omnibus Israèhtis internecionem minatur, si eum reperire non possimus.’ Turn Juda subjecit: eritne Israèlitis saluti, si spurius iste impurus inventus fuerit?’ Quod cum R. Tanchuma approbavisset, Venito, inqùit Juda, tabique, quem quaeris, ostendam. Nam ego, verens, ne improba ejus caterva eum furaretur, spurium, clam e sepulcro subductum, in hortulo meo condidi et aquam perennem supeiinduxi.’ Ibi, re ab ilio cito ad sapientes Israèlitarum relata, omnes ad unum illico concurrunt, eumque caudae equinae alligatum trahunt et ante reginam abjiciunt, dicentes: 'ecce tibi hominem, quem tu in coelum ascendisse ajebas.' At regina, haec videns* pudore suffusa est, quod non habebat, quid diceret Ceterum, quod, dum Jesum protrahunt, crines avellunt, sacerdotes etiamnunc, in hujus rei me-moriam, capillos in medio capitis tondent. Factum est autem deinceps, ut ita magua lis inter Nazaraeos et Judaeos exoriretur, ut, postquam- in discidium ventum est, Nazaraeus, quum Judaeum videret, eum occideret Qua contentione in dies magis per triginta annos invalescente, congloban solebant multa millia Nazaraeorum, ut Israèlitas ad dies festos venire prohiberent Urgebantur etiam maximis malis Israèlitae ilio tempore, quo vitulus ille factus est, neque certum habebant, quidnam facturi essent Increscente enim religione eorum cultuque Dei invalescente, exibant duo-decim scelesti homines, nefariis nati, et, totidem regna pervagantes, falsa spargebant inter homines vaticinia. Qui cum nomiuis famam essent adepti, Israèlitae eos secuti sunt, quumque se suspensi nuntii esse dice-rent, religìonem Jesu valde confìrmabant Quamobrem multi Israèlitae eos sequebantur. Sapientes autem haec mala videntes, vehementerque moerore afflicti, quippe quum nefas turpissimum Israèlitis accidisset, ita inter se loquebantur: Vae nobis, nam peccatis nostris promeruimus, ut tantum malum in Israèlitis fieret, quantum nec nos umquam vidimus, nec majores nostri.' Itaque animi aegritudine oppressi, otiosi lacrimabant, oculisque ad coelum sublatis, precamur, inquiunt, te Deum, coeli Dominum, ut, quidnam facturi simus, tu nobis consilium des: nam nos, quid factu opus sit, nescimus; et ad te oculi nostri conversi sunt, est enim sanguis innocens in populo tuo Israelitico propter spurium istum immun-dum effusus. Quousque dominatione sua perniciem nobis molientur, nos-que gregatim trucidabunt, ita ut pauci jam reliqui simus? At eorum culpa, qui populum tuum Israeliticum circumveniunt, facta sunt haec omnia. Tu vero, pro tua majestate consilium nobis dato, quid sit faciendum, ut nos ab improborum Nazaraeorum turba sejungere possimus.' Haec cum illi dixissent, surgit quidam ex Seniorìbus, cui nomen Simeon Kepha erat, vir divinitus edoctus, iisque sic loquitur: ’audite me, fratres mei at-que populäres; si mea sententia vobis placet, sceleratos istos a coetu filiorum Israèlitarum segregabo, nec commercium ullum cum Israèlitis habebunt, ea tarnen lege id faciam, ut vos culpam hujus rei sustineatis.’ Respondent omnes: ’nos in culpa erimus, fac tantummodo, quae dicis.’ Simeon igitur, Kephae filius, quum templum intrasset, nomen magnum scribit, idque in dissectam suam carnem abdit. E tempio deinde egres-sus, scripturam deprompsit, et in caput Nazaraeorum profectus, magna voce clamavit, dicens: ’quicumque Jesu confidunt, ad me veniunto, nam-que ego ab eo missus sum.' Qui quum tam crebri, quam arenae sunt in litore maris convenissent, eumque, ut signa daret, se ab ilio emissum esse, rogavissent: 'quaenam, inquit ille, signa a me expetitis?’ Quibus se illa signa postulare respondentibus, quae Jesus, dum viveret, fecisset, 'adducite, inquit, leprosum mihi.’ Q,uem cum adduxissent, eique manus imposuisset, sanatus est. Postea vero mortuum sibi afferri jubet. Cui quidem allato manus imposuit, ita ut revivisceret, erectoque pede staret. Quae cum scelerati illi vidissent, se humi in faciem suam prostemunt

eique dicunt: 'certe tu quidem es nuntius Jesu, nam ille etiam, dum visit, talia patrabat.’ Simeon Kepha autem, sum equidem, inquit, a Jesu missus, atque is me vos convenire jussit; jurate igitur mihi, vos omnia, quae jussero, facturos.’ Simeon Kepha autem, quum illi se id facere velie dixissent, ’scitote, inquit, inimicum fuisse suspensum ilium et Israè-litis et legi eorum, sicut Jesaja de eo vaticinatus est: "festos vestros dies interlunii temporis, feriasque statas odit animus meus." Scitote praeterea, Israelitis nondum esse éum propitium, sic enim Qosaea praedixit : ”nam vos non estis populus meus." Quamvis autem in ejus sit potestate, illos uno temporis momento ex omnibus hujus mundi locis exstirpare, tamen penitus eos excidere non vult, placetque ei illos superstites reddere, ut sint ad sempitemam memoriam suspensio ejus atque lapidatio. Atque vero afflictationem illam magnam et cruciatus omnes ob earn caussam pertulit, ut vos ex Gehenna redimeret Nunc autem vos monet atque hortatur, ne posthac Judaeorum quemquam male habeatis. Et si quis Judaeus Nazaraeum roget, ut secum unam Parsam eat, ito cum ilio duas Parsas; et si colaphum tibi Judaeus in sinistra mala infringat, dextram quoque ei obvertito, ita ut mercede sua in hac vita fruantur, in futura autem poenas subeant in Gehenna. Quae si facere vultis, digni erìtis cum eo in domiciliis ejus habitare. Atqui ille vobis imperat, ne festum Azymorum celebretis, sed ut ilium diem, quo mortuus est, festum agatis atque, ut pro festo Pentecostes, dies quadragesimus ab ilio, quo lapidi-bus interemtus est, festus sit vobis ac sollennis: nam ilio die in coelum ascendi! Pro tabemaculorum vero festo natalem ejus festum habebitis, et octavus dies post ortum ejus feriatus erit, quod ilio die circumcisus est' At ille, quum omnes respondissent se omnia, quae dixisset, facere velie, ea conditione addita, ut apud ipsos remaneret: 'inter vos, inquit, habitabo, si mihi, quod ille praecepit, conceditis, ut nihil nisi panem edam et aquam bibam, qualibus in summa inopia et miseria fruì solent Vos autem turrim mihi in media urbe aedificare debetis, ubi usque ad diem vitae supremum habitem.' Dii contra: 'ut dicis, faciemus.' Exstruunt igitur turrim, quam ei incolendam tradunt. Cui ibi habitant! demensum panis et aquae singulis diebus praebent Et ille quidem Deum Abrahami, Isaad et Jacobi, majorum nostrorum, colebat, faciebatque carmina permulta, quae circa totam terram Israëliticam mittebat, ut memo-riam sui sempiternam relinqueret. Ad suos magistros quoque omnia, quae condiderat, poëmata mittebat. Simeon autem, quum sex annos in turn vixisset, moriens, ut ipsum ibidem sepelirent, jussit; quod quidem illi fecerunt Postea vero super eo foedum exstruunt aedificium ; atque est etiam hodie turris ista Romae, eamque Petrum appellant, nam hoc est nomen saxi illius, in quo is, usque ad diem supremum, sedebat. — Ex-ortus est autem post mortem R. Simeonis Kephae homo quidam calli-dus, animique contumacis, qui Elia appellatus est Is, postquam Romam venit: 'scitote, inquit verba vobis dedisse Simeonem Kepham. Nam id mihi Jesus imperavit, ut vobis monerem, ne crederetis, spemere ipsum legem: sed quicumque circumcidi voluerit, circumciditor, quicumque vero circumcidi noluerit aqua stagnante perfunditor, sin autem id non fecerit nullum tamen periculum in vita futura adibit Jussit praeterea, ne septi-mum diem festum haberetis, sed primum, quod ilio die coelum et terra creata sunt Et alias insuper permultas leges iis praescripsit Postulan-tibus autem illis, ut signum ipsis, quod missus esset a Jesu, daret: quidnam signi, inquit ille, flagitatis.' Atqui dum ilia eloquebatur saxum delapsum est permagnum, eique se illidens, caput ejus perfregit Sic inimici tui omnes intereant, Jehova; qui vero te amant, sicut candor erunt exorientis solis.Finis Finis Finis.

En el año (a la creación del mundo) y cuatro veces un mil seiscientos setenta y uno, el rey de la edad de Jannat, un gran mal ha sucedido a los israelitas. Porque es la rosa: Un hombre fue cruel cuando él era descendiente de la familia de uno de la tribu de Judá, fue malo, y lujurioso, que se llamaba José Pandera. Era alto, es que de la forma y de la hermosa strenuusque en la batalla, pero el mayor de la edad de un tiempo determinado, con el libertinaje y el vicio, lo arrebatado, y lesiones en la enseñanza. Bet Judios Iehemi vivían. Muy cerca de la casa de una mujer vivía con su viuda y su hija María, ornatrice la de las mujeres, en el Talmud, de los cuales se ha hecho mención. Y cuando se le cultiva-up girl, su madre, estaba desposada con John, un cierto hombre, y el suave a la joven de carácter dulce, hecho que Dios es misericordioso para temer ser. Y sucedió que, cuando él pasaba por allí y de María, vio que la puerta de la una vez por todas, que se encendieron en un deseo de lo que es una vergüenza, mi mente está más enfermedad en los días de enfermedad. Que es cuando mi madre le preguntó macesceret curadeo, esposo perdió el amor, dijo María. Entonces la madre dijo: "No seas mi corazón será, dice, está minado en este asunto, pero, con el fin de ganar ella, cuidar, y no lo hará, lo que quieras, y consultar con 'De este hombre siguió el consejo de José,. Y mucho a seguir viniendo a la puerta de la casa de María, el tiempo, sin embargo, se siente apropiado, en lo que de una de la tarde del sábado, pero se encontró. Sentado a la puerta de la casa, donde, mientras el mar a causa de ello, la habitación con ella, que estaba más cercana a la puerta, entró concubuitque con ella, mientras que es Juan que él, su marido, la carne crederei Roganti, sin embargo, que muy attingerct, que sería el mensual, la costumbre de no usarlo, transformando su regresó a su casa y lo hace, por la lujuria. Pero la mitad de la noche, cuando por otra parte se queme con los deseos de su propio, de mi sueño, me desperté, tiende a la casa de María, hizo su viaje, y entró en su cámara, y la segunda vez fue muy enojado con earn- para manejar este sentido, los temores de una virgen; la cuestión es, dice, aquí, que esto tiene dos veces la misma noche, me has tomado, lo que nunca antes he sufrido. ilio, desde el día en que me desposé mí de ti. ' Pero reiteró su silencio, ni siquiera un atisbo Entonces María respondió: 'quousqtie tuculpae añadir pecado? ¿No tiene ya un beneficio de cuentos mensual? 'Pero él no escuchar los ejujs habla, trastorno del deseo expletaque. Johannes autenj, cuando tenía unos tres meses más tarde se anunció que, al estar embarazada, su Esposo, incluso, a los grandes buenos motivos para el temor de Simeón, hijo de Schetachi, su IVIL maestro, eiqiiè Lo abrió, y el trabajo de lo que se había hecho, me preguntó. Busqué 'ecquetnnam se celebran en la sospecha' Magister No hay duda en absoluto, él dice, él buscará a mí, pero en José Pandera todos: Tengo un libertino sii-él, y habite en la misma calle cerca de la casa. Magister, por lo tanto, le dijo: "Oye, te ruego, mi consejo et¡ quedarse quieto. ¿Ha tenido, pero una vez a la misma, como lo hizo, no es posible hacer lo mismo, por lo tanto, con prudencia, no llego a hacer un juicio de los grandes y los testigos lo adhibeto traer aquí. Pero cuando él entró con un dolor más grave, Juan, y cuando se les había dado a conocer, había sido adoptada por la novia para estar con él, "ahora nos enteramos de mí, dice, se dirá que está embarazada;" y por esta causa los Judios regreso de España, va lejos a Babilonia, y allá commora-tur. Y la mujer dio a luz un hijo, entonces, María, a quien le dijo que el nombre de su tío Josué: Y ya que su crecimiento, se le acercó la madre de la necesidad de un maestro a la quen-presa, el nombre de la Elcbananem. En este punto, el niño, a la que, de hecho, fue un gran dócil, y le encargó que aconteció en cualquier momento, de manera que, cuando llegó a un joven delante del Sanedrín de Jerusalén, - era la costumbre de ese momento, de modo que, a todos los que a los ojos de la asamblea de la ilio llegó, él velado caer la cabeza hacia abajo en el suelo, doblado o genuaque - aconteció, por lo tanto, cuando un niño, senadores antes de llegar allí, él era el jefe, cuando nos abría su propio maestro, y en la falta de ella en voz alta, completamente solo, entonces, se arrodilló dlxerunt: 'cuando es tan descarada como ésta, ¿no es un hijo de puta?' uno de ellos respondió: ". Ciertamente lo es, de hecho, nació el campeón, y una mujer es impura 'Ad el hijo de Simeón, Schetachi que: "Hoy en día, digo, en la mente venir a mí, ven a mí hace unos años por Juan, el amor del discípulo, me ha hablado de este modo:" ¡Ay de mí, a causa de la vergüenza y el deshonor! está lleno, por María (la madre de este chico es realmente algo), mi esposo, un hombre de la otra, y no de mí "(y así nació es este niño). En búsqueda de la verdad para mí, ha sido agraviado José Pandera, que ganan una vivienda, respondió Juan, sin embargo, después de que el informe del embarazo de la novia se trasladó sobre ellos, y trajo a Babilonia, se fue, y todavía están residiendo. Gire todos dicen, 'si esto fuera cierto, no hay duda, es, y el campeón nació inmunda'; y los trescientos tocaban las trompetas spuriumque ser un "ne-que, podría yo, que debería entrar en la asamblea, que el orador se interrumpe, se apeló a él para el nombre de Jesús, tanto más significativa, el borramiento del nombre de la misma y de ser memo-ria ,. Qué cuando Jesús había oído hablar, tomó un gran dolor en su mente, con-y huyeron a Galilea, uno más alto, y allí, desde hace muchos años. Y no había en ese momento que los cimientos de la piedra en el nombre de Dios, el misterio del templo de la cláusula con el ron. Para David, el rey, ya que es la apertura de la fundación de una effodendo en la tierra y una cierta una piedra lo encontró, él estaba en la razón por la cual fue cortada y le tomó, y en los Santos S & NCTO bajó. Los que teméis Por otro lado, aquellos que fueron llamados los sabios, no aprender el nombre de los jóvenes, el mundo entero de colmillos (que Dios no lo quiera), la fuerza de la magia del arte y um, dos; los leones ellos tienen, y que en la puerta del Santo de los Santos, la ONU um, a la derecha, el otro a la izquierda, se colgó. El que, por lo tanto, eventual, el nombre-que le habían enseñado, por lo que fue rebuznó, tan pronto como salió, había leones, que se cayó de los nombres de todo su corazón, y su está condenado a olvidar. Y Jesús, después que fue uno de los informe, se ha dado a conocer, espuelas a ser el que, en secreto desde Galilea a Jerusalén, salió y se fue a superior, y no entrar en el templo, él aprende las letras de lo sagrado, y tan pronto como el nombre de la, que el dolor que sentía, por la proclamación de-vit, chartulae se anota su prepucio, caídas, y escondió el papel con el nombre. Y de nuevo, el nombre del informe, que se trajo de vuelta a su lugar: Y sin embargo, parece que la carne, entró en el Santo de encanto al lugar por la fuerza y ​​de las artes mágicas. Por si no hubiera sido así, de qué manera, por lo tanto, los sagrados -las dotaciones de las órdenes sagradas, de los hijos de Aarón (que son llamados), para entrar en las filas? Pero a través de las artes mágicas-cerers Pero esto ha hecho de todo, desde ir de puerta-tem tan fuertemente contra él rugiebat dólares a olvidar su nombre. Más tarde, salió de la ciudad, carne disecada, produjo carta exploratisque cuidado, nombre percepiti. Entonces Betlehemum, en el lugar del nacimiento, se fue, gritando a gran voz: 'ecquinam son estos hombres malditos, que se yo, el hijo de puta, y su santa llaman? Son hijos de puta y sagrado. ¿Mi madre dio a luz a una niña? Pero en ella a través de la corona de la cabeza: y yo he nacido, y para Dios $ um, favorablemente de mí, el profeta Isaías en dos ocasiones; "He aquí que la virgen con el niño", y los que siguen. ¿Él ha creado el cielo y yo. la tierra y el mar, y todas las cosas que están en ellos? Pero cuando cuando lo deseaban, que iba a permitirse a sí mismo ser Dios en los signos y maravillas, 'Bring it aquí, dicen idi *, para mí, de los cuales voy a devolver el mortüiuh.' Quién partidos ellos, que, como con cualquier scpulcro abrirse, ni deben dejarse, dejar que la tierra seca, además de haber encontrado los huesos de su informe, "ellos, dice, traédmelos." A lo que he citado, y me uní a la otra, y la piel, carne, tendones, y afligido con eso, se levantó a, puestos erectoque vez muertos revivisdt y el pie. Ellos se sorprendieron:. Y habiendo visto esto, "¿Cuáles serían las razones de ser, dijo que hizo, que este será un mi-ron que se ve, un leproso, yo, tú a quien yo los sane, llevarlos * Y después de que él trajo, que son llevados de vuelta a la salud por el nombre de un misterio, pero lo hacen, al mencionar estos, ellos mismos prostermentes, clamando a él, dijeron: "Sin duda, sin duda, usted ha nacido de Dios". Ahora, después de cinco días en una mala noticia era Jerusalén, la ciudad santa fue tomada, y había cosas que Jesús había hecho, relacionados con gaudcrent gente muy malos, los ancianos, los fieles y sabios enormemente fl ereilt y lágrimas. Ellos lloraron por él, también, eran de la opinión de que debe ser convocado y para él y el gran respeto, porque, con él, y una pequeña ^ Sanedrín, pensaron, y para-Sitan le prevalecer con la ayuda de Dios, y así trajo bajo el juicio, para entregarle a condenar a la cabeza-cio. Los dos hombres fueron arrojados desde sinedrio con menos honorable, Acaz y Ananías, viniendo a la vista de eso, y ese delito en su alquiler de aumento, orar, para que puedan tener fe cuando aceptó una cara amable crederei En consecuencia, los líderes del partido lo hizo mal, 'Hey! , dicen, para él, y nobles, como un hombre piadoso, que en Jerusalén, venimos a ti mise »runi» pidiendo

que vengan a ellos, porque él es ahora de ustedes fuera a oír de ti, el Dios nació. ' Por lo tanto él les dijo: "las cosas que son verdaderas, que habían oído, y todas las cosas, de hecho, que es lo que hago, pero vendré a ellos con esta condición, que en reconocimiento del Sanedrín, que he salido para mí, el camino de los grandes y pequeños, y aquellos, que han proclamado la sagrada mí, y yo, como siervos de sus amos, los dejo reciben 'a esto el Sena-tores y piadoso, como mensajeros, volvieron a Jerusalén, y todo lo que dirá: De-rata, ganaron: "Todo, dicen, las demandas sobre nosotros." Volvamos, pues, a los hombres, y que aquellos que han renunciado, "con usted, entonces, Él dice: Jesús, nuestro camino en llegar." Y aconteció que, cuando Jesús vino a Noba, que la ciudad de Jerusalén, que está cerca, para que nosotros fuésemos preguntamos de ellos, en cuanto a si tenían allí, el culo de lo bello y lo bueno. Cuando la atención de "traerlo aquí, entonces, para mí" Y ellos le han traído a él:. Un culo, hermoso, y montando en el que es Jerusalén. Pero Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, y toda la gente de su amo, él entregaría en contra de él, hay una gran voz, gritar: "el profeta Zacarías vatecinatus de mí es: '' He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, ganador, clemente, él montó en el burro, potro de su culo, pasando . "Al escuchar la noticia, y para muchos eflusis con muchas lágrimas, y con sus prendas de alquiler, vienen a la Reina Pii (pues era illa Helen es la reina, la esposa del rey de Jannat, de los cuales se ha hecho mención recientemente, lo que, en otro, el nombre del aceite, siendo llamado, y después de la muerte de su marido, había nacido un rey, que tenía un hijo Munbasum el rey, a quien su señor, también ha sido llamado Hircano, Herodes, su siervo a la muerte) - Pii, por lo tanto, vamos a la reina, diciendo: "Este hombre está sujeto a la muerte, porque los hombres con él en error ,: Venga, pues, y se le ha dado el poder de otro, de asegurar los lazos de la nuestra." La respuesta es: una reina, traerlo acá, para que yo sepa la causa de ello. Pero de aquel día que había ideado estas cosas, que le podría librar de su mani-bus; Él estaba cerca de él. En la mente, sin embargo, su abogado, y los sabios de esto, ellos respondieron: ". Oh nuestro maestro, y una reina, ni siquiera en su mente, para pedir por la salvación de eso, ellos-que corrompe, por hechicería, cuando los hombres dan a sus habilidades, que nos aleja del camino correcto" Me dijeron, además, que en nombre de la asamblea de la cuestión a él, y le dijeron: "de su negocio es para pronunciarse en contra de él, porque es inmundo, y nació el campeón, y en peligro de muerte, y anunció que lo mismo en lo que se refiere a José Pandera. Para la reina, "en esto, también, dijo, la costumbre de que GERAM: Llévalo a mí, que yo sepa, sus palabras y hechos, escuché la historia de los grandes hombres, y su genial para todas las maravillas que." Entonces los hombres sabios para hacer todo en línea, a saber, que había dicho esto , para hacer esto, dijeron, y Jesús su ayuda. Quién, cuando habían llegado antes, "fuera de su cuenta, en salir de la reina, en unas maravillas, he oído, el rostro algo por el estilo, en presencia de mí." Él respondió a él, tendría todo lo que quería, para ello, de que esto es sólo para pedirle que no aventura a sí mismo en las manos de estos hombres sería entregar al criminal, que, que tenía que ser falsa. Allí Jesús, después de la reina, ¿por qué temes, no es para decir: 'Yo les traigo, dice él, yo, tú quien debe sanar, leprosuin.' ¿A quién trajo la mano ha tocado, y el nombre de los grandes, e informar, en la planta, de manera que la carne deberá ser como él, como en los niños solían ser. Ahora, sin embargo, de acuerdo a la palabra de Jesús, para que sus pro sus amigos, le llevaron, en una especie de muerto, a quien le dio el nombre de la mano de la muerte. Hecho esto, y más que suficiente, y con los pies, que fue llamado de vuelta a la vida de inmediato ilio, "de mí, Jesús dijo que lloró por el profeta Isaías:" Entonces el cojo saltará como un ciervo, "y el resto de la. Entonces la reina, por lo que le hizo a ellos con estas palabras: 'él quomodovos un hechicero, dicen que estoy: Yo he visto con estos ojos, no lo haré, que, como el nacido de Dios, los milagros para comer "El Sabio", dice: "Haz que decir estas cosas en la mente de la reina, porque es sin duda la magia . 'la reina había sido: "pero ve, dice, fuera de mi vista, para no ser tal loquiminor mí en los ojos de nuevo. Y se fueron fuera de la vista de la reina de los afligidos ani-mal, entonces, los sabios, el uno sobre el otro, volviéndose, 'Ven, dicen, gracias a la astucia contra él, que él no puede caer en las manos de nuestro sa-Turn, uno de los sabios habló de la siguiente manera: "Si te place, vamos a aprender individual entre nosotros, también, y hace no-hombres "con el fin de que las obras maravillosas, que pueden acaso que pueden ser capaces de atraparlo" los consejos motivos, los sabios de la respuesta de la siguiente manera: ". El que ha aprendido el nombre de su madre por un hijo del bastardo y el hombre no pudo ver lo impuro, es una doble recompensa en el futuro para su cuenta. Él se levantó, por lo tanto, uno de los sabios que se llamó Judá, la que, citando el comunicado: "Si, la culpa del crimen, después de haber decidido que el nombre de los grandes, al ser obligado a hacer que me quieres, entonces yo quiero, de hecho, para que aprenda; Si Dios está conmigo por su misericordia, y una gran buena voluntad para actuar en desafío, tal vez, a ti, y este hijo de puta, y nació impura, y para dar esta vez todos dicen ', es nuestra culpa que hemos de ser, tutantummodo, que, vamos, una tarea importante. "En esta cuenta, de hecho, el lugar más santo, y él entra, y lo mismo, que es Jesús había hecho, está haciendo y me fui a través del medio de la ciudad, en voz alta: "¿Dónde están con él, que nació para ser el hijo de puta dicen esto a Dios inmundo? ¿No soy yo, que soy de carne y hueso, el mismo, las cosas que Jesús, yo soy capaz de lograr? 'Y esto es la reina y los nobles, cuando llegó a los oídos de Judá, en presencia de la reina, que lo trajo, y con él los sabios de los ancianos de Jerusalén, y vinieron. Ahora la reina, después de que él ordenó que fuera una invitación a Jesús, *, dice, a la vista de nosotros, que trajo lo hizo anteriormente 'Pero los milagros de Cristo en los ojos de la gente, y hará que, a la Reina de Judá y habitantes de todo debe ser el siguiente:. "Que pueda tener obstupefadat cualquier parte de ellos, lo que hace que sea el campeón si un nido entre los ISTEN . las estrellas de la con-build, y le empujaron hacia abajo desde allí "Y, sin embargo, Jesús abiertamente dicen, si Jam 'terco, que ha sido un largo tiempo que las personas, desde el ilio el día en que yo conocí" Judá dice:. "¿tú también trajo latas normalmente no por sus inmundicias, oh martillo espuria e impuro. Pero ni siquiera usted, nuestro Maestro, Moisés dijo: "si tu hermano al hermano, usted debe tratar de seducirlo con estas palabras, cet., Apaga y ese gran hombre, y de en medio de ti, y piedras, hasta la muerte cooperito Drive", y ese tipo de cosas. Pero el campeón era mujer respuesta impuro: "¿Has comido del yo, mi bisabuelo Jesaja vatecinatus, y David también", dijo el Señor a mí: "'De verdad eres mi hijo, hoy he engendró'", y los que lo siguen. También pertenece, de su abuelo, en lugar de: "El Señor Dios es Raeo, dijo:". '.: Siéntate a mi diestra ", y su ahora ante los ojos de los excede pro del Padre que está en los cielos: Subiré a la mano derecha, y su sentarse, y que se encuentra, y Judá," allí no se soltará' Después de la divulgación del nombre de un grande, fuerte viento sopló admirarlo después de que terminó de hablar el mismo nombre Judá, el viento era demasiado alto ayifert, y ambos se realizan a través del aire. Obstupuere todos mucho, y Judá ese nombre nuevo, dijo, lo llevó a la tierra Asimismo, el nombre de Jesús echó por su muerte, al igual que los Judios a la tierra de Firmamento: son, sin embargo, luchan entre sí, y por lo tanto de Judá, cuando vio que la obra de Jesús no es ser capaz de levantar, orinó sobre él, por lo que ambos: el inmundo y lo hecho, cayeron en la tierra, ni podrían hacerlo más , siempre y cuando se lavaron en el nombre de la igualdad de-el secreto de la derecha de utilizar para convertir esta Condemnaat ahora la cabeza de Jesús, diciendo:. Si tuviera que llevar desea realizar en presencia de Pobi, tal como lo hizo anteriormente: "Cuando Jesús vio lo mucho que no podría llevarse a cabo, levantó la voz, y con muchas lágrimas, dijo: "Mi bisabuelo del vatecinatus me David de la siguiente manera:" Por causa de ti, por el confieimur todo el día, "y lo que es el otro. Sin embargo, su discípulo y su facción mal, estas cosas, se comprometen a peligro, la muerte, la guerra y el conflicto con los ancianos y sabios de Jerusalén, y para hacer negocios fuera de la ciudad aufugiendi Jesús, él rápidamente se fue al río Jordán y se lavó su cuerpo borra las palabras "Que los milagros Entonces él va delante dupsque patral apoderó muelas, no nadar en el agua, sentado entre el público, ante una multitud de sus peces-bus voscabantur más tarde, asumió este informe han llegado a Jerusalén, naciones-luz amorosa ae sabios: "¿Dónde está, inquiunl suficientemente hombre, por lo que la grasa del peligro de la vida, el nacimiento de un gran nombre del spurioque para entregar estas impurezas son, en ellos? Pero nos comprometemos a introducirlo en la vida por venir. "Entonces, los Judios había sido disposición a el Presidente", así, él debe, dicen, ven. "Sucedió, después que les de Judá, y se mezcló con los malos, para que Dios pudiera enviar, en la noche, el conoubia gris sopo-rem espuria (por un juramento, esquina Judá, comandante de sueño, obligado), la pantalla se queda

bastardos Judá, cultroque incautaron, vino Jesús incidl, y por lo tanto la papeleta con su Sagrada Escritura, Jesús despertó y luego toma un cierto espíritu a través del terror, el horror y gran toma, 'usted sabe, dice discípulos de su cuenta, a mi padre, que está en el cielo, por favor, que he venido a sí mismo, reciben los sacramentos; él me dijo que: "no hay llenos de tu gloria entre los mortales." Sus discípulos son los que buscan;, -quidnam él era uno de ellos, le dijo: "Bienaventurados seréis a ella, y la suerte de los obtinget más feliz ,, si seréis vosotros escucháis mi voz, porque es en mi mano derecha en el cielo con el Padre, mi trono, / No fue la única voz levantó, y lamentarse Pero Jesús dijo:. "No llorar, porque es el precio que tendrá que trabajar las manos, sólo que no hacer para mí, hacer daño a la boca, ten cuidado". Ellos le contestarían: "todas las cosas que se les manda a hacer, y todos los que la boca se duele de alguien, ser privados de la vida." Y Jesús dijo: "Si yo tuviera, dice, la costumbre de llevar vuhii, me-not instruir hacia mí, y sed con Jerusalén: Venid, y lo haré con fidelidad, para que también lo oculto de mí, ni de mí, mezclado con ustedes, los ciudadanos de Jerusalén también lo entienden '. Subdole estas cosas habló Jesús, que en secreto subió a Jerusalén vendría, entró en el templo en el nombre pero tienen que aprender todo de ellos, sin saber las peculiaridades de su abogado, responden: "Todo lo que pidiereis nos mandas vamos a hacer, vamos atrás o hacia la izquierda o la derecha, ni de aquellos '. Entonces Jesús; 's casa, diciendo: Tómame un juramento de él.' Y dieron un juramento de los jóvenes, los ancianos, no saben todos ellos, para estar entre los Ju-presa, que nadie reconoció. Después, sin embargo, la opinión de Judá, que él sugirió, podrían hacer que la ropa o similar está permitido, y así lo hicieron, no quién era él, el Señor, ser conocido. Cometen . y luego en el viaje a Jerusalén, que no deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura parte de unos hombres piadosos, cuando los Judios habían visto, se regocijaron grandemente y dijo, a lo que ha sido: "la historia se relaciona, te rogamos, a nosotros, lo que se ha hecho, (porque en secreto retiró la cadena, ya los ancianos de la Sapien IUE *» y compañeros , que se encontraban en la ciudad de Gran Bretaña). Y cuando él estaba diciendo y al igual que el nombre del hombre que se había quitado la espuria, mencionó, se alegraron, dijo, por otra parte, estaba muy enojado con todo Judá, por su consejo, si hubiera querido ir, al día siguiente, que iba a entregarlos en manos de la canalla. Los sabios, sin embargo, son conocidos por nmn . él tenía su manera para él, a los que piden, que los declaró saber "Y, de hecho, vienen por la mañana, dijo que, para ser una víctima del sacrificio de la Pascua en el templo de la masacre, (ya que es por los diez mandamientos del juramento de él, me he dado, para que yo le entregarán en manos de ustedes mismos; para usted) y luego dos mil hombres con él, y tiene una , similar a la camisa de vestir. Pero usted, que ciñe, en efecto, al día siguiente, y asegúrese de que me voy a suplicar para y cae de rodillas, que él era un hijo de puta. Nos permiten, por lo tanto, los hombres, y se lucha la batalla con su público, y se le pedirá le eche mano / Hinc de Simeón, hijo de setacei, y los sabios de los ancianos de todo, y para la alegría de peritisi, sí, todas las cosas que los Judios les ordenó suministrar condiciones, poilice-Bantur. Al día siguiente, cuando se procedió a Jesús con toda una multitud de los suyos, de Judá, salió a su encuentro, y lo hizo bien, y se postró a sus pies, se volvió a la guerra, y ahora ellos están armados con todos los instrumentos estaban en Jerusalén. Jesús y sus discípulos se hicieron con un preso que había visto, o cuando pueden. ellos se acercaron a la batalla, lloró con lágrimas, y en pie se irían con un gran elenco-und. Superior en la batalla de Jerusalén, el hijo bastardo de una falta de gestión conquistar toda la comunidad, que en su mayor parte lo puso en las montañas y evitar el resto. Por lo tanto, Jesús fue llevado a la ciudad, que llevan, donde lo unen a la columna de mármol et.flagellis medio dormido, con estas palabras: "¿Por qué, los milagros ya no son, como antes, de su padre, además, de la corona de espinas, que ponen en la cabeza, y luego el sediento, y como? que le diesen un poco de agua, cuando se le preguntó, y cuando él había bebido, se establece que el baño de vinagre fuerte, con una gran voz, exclamó: 'de mí David, mi bisabuelo, que había anunciado, "a mí, y en el vinagre a beber al sediento para sumergirse y dame hiel por comida", que la pida a adelante esta, ¿por qué , si Dios no antes, que ser borracho, el vinagre, que había predicho, y admirar también, él, no se arrepiente de su muerte, el siguiente fueron amenazados por sus hechos Pero Jesús, lloro y lamentación, dijo:. "¡Oh, Dios mío, Dios mío ¿por qué me has-quisti! ? Ellos eran, por el contrario: "Si tú eres el hijo de Dios, de las manos de nuestro propio que eres, no te quitas el Cur? 'Je ^ nosotros, él que es mi sangre", dice, son mortales y crea una expiación, porque de esta manera Isaías predijo, "por sus heridas nos cura" Entonces Jesús. le llevaron a juicio del jefe del Sanedrín y los condenó, grandes y pequeños, de modo que el prinhim una lluvia de piedras, y luego a la suspensión. (Ahora la fiesta de Pascua y el día del sábado, el día de hoy en la verdad de la anterior). Retiro, por lo tanto, en la casa, donde se utiliza para tomarse la ejecución de, y piedras, en el tiempo-munt media. Cuando, sin embargo, esta frase que fue colgado en el árbol, los ancianos les había dicho, ni tampoco el madero, para que él pudiera ser capaz de soportar, omneqite debajo de él debe ser roto, así como dioere gran daño, y sus discípulos: 'honestidad de nuestro Maestro, en este caso, uno puede ver que no son capaces de soportar: un árbol' Para ellos no lo saben todos los árboles que se han comprometido a él, con un juramento, siempre y cuando él estaba en otro tiempo tuvo el nombre de la pena, incluso en la suspen-sión de su propio poder, por su parte, consciente de que fue sancionado por la ley ", es culpable de la pena tomarse-si alguno de tal carácter, su vida para expiar, y colgar un árbol estéril ', cet. Y Judas, después de que él lo ve, él podía soportarlo sin madera: resucitar a los muertos, dijo a los sabios prudencia del bastardo, para todos los árboles-xit obstrin un juramento que no iba a recibir. Pero en mi jardín de la col es una enorme col, traerlo aquí, si lo sostendría. Pero cuando el approbavissent-ing Consejos y llevada sin demora ante un tallo de Judá, Jesús de su tiempo spendenmt. Estos ¿Pero, ahora que la noche, ni una sola letra de la ley fue violado en este caso debe considerarse ilegítima, aunque seduxisset, facturosque sí mismo, que la ley, dijeron. Por esta razón, Jesús, y cuando fue condenado a muerte con piedras, y enterrado en la tumba con el medio de la noche salen de ella, y en un llanto amplia cHscipuli, Y cuando se sientan y seriamente le do-lentejas de Judá los vieron, y quitó el cuerpo que está muerto, que su propia-que en su jardín, un lugar, donde no había perenne agua Fue enterrado en el agua durante otro curso rechazó; Y cuando Abram era él humaverat, las aguas del canal de rednxit Al día siguiente, cuando se habían reunido en el solitnm actual templo, allí para-dientes que lloraban, y les dijo: '¿Por qué lloras? . Investigar el entierro de un hombre, y preguntar en "Después de estos habían sido la tumba que habían visto, ellos, y que habían encontrado, comenzaron a gritar ya decir son malos secta:" se puede encontrar en la tumba, pero subió a los cielos; para de esta manera fuera de él, justo al mismo tiempo que le tocó vivir, vatidnatus es: "Sí, porque él me recibirá, Selah." ¿Qué es con la reina Ester, oye la imperāvisset, los sabios que vienen a él, él ordenó a los israelitas el camino, y haber dicho, qué había sido de ese hombre, que ha hecho al servicio de las artes mágicas, de los cuales, y los mortales ? Sedum-EERE dijisteis 'A lo que, según la cual iba a comandar la ley que él mismo sepeliisse, responderle, mientras que la reina de ellos, y que iban a criarlo a él Ellos salen, por lo tanto, tratar de ponerlo en la tumba, pero cuando no los encontraron:. Luego regresaron a la Reina: necesidades, mquiunt, nadie le trae de vuelta de la tumba, y la de los / Su re-gina respondió: sois Dios fiUus es decir, aseenditque a su padre, que está en el Cielo © es, para por sí solo, por lo que gritó: '', porque él me recibirá, Selah "Son por el contrario no creer en esas cosas. tu mente, porque es magia, y se han aprobado de otros argumentos, los sabios, que iba a ser falsa y hay placer. "Hay una reina, '¿por qué yo, dice, es que aquí no más con ustedes las palabras de la commutem? Nem-pe, tonalidad sugerir si lo ves, la culpa estará vacía, pero si no , No uno de mis su-perstes, vivo yo se quedará atrás "Para el que deberán responder a todas:. '. Dadnos tiempo, preguntémonos, que la verdad de la cosa, si usted lo encontrará allí el ratón, puede ser, pero si otros menos, que te hicieran a nosotros, así que tienes una buena será visto' Salen ahora , con el espacio de los mismos tres días, sabio, y en la mente de Pío solMtis, gravifcer con tristeza que, en cuanto a lo que debían hacer, que no sabían. Y sucedió que, cuando llegó cerca de la final de ese tiempo, no se le permitió, en ayunas, para fines especiales, para encontrar a los tres hombres, que la mayor parte del vuelo de la reina de Jerusalén, fuera de la vista de los fugitivos, fue también el ca-pesserent En cierto hombre de edad, cuyo nombre era R. tancho-ma. Con todo eso, en comparación con un gran temor, que sería un error, cuando estaba en la tonalidad de campo, un traidor a su propia comida, quién ocupa

los vio en su jardín, para sentarse: "¿Qué significa eso una cosa, dice, que son los alimentos que usted toma, siempre y cuando todos los hijos de Israel, están afligidos y abrumado por la pena oprimidos '? Y él estaba muy enojado con las tropas, pero la razón de por qué estaba tan afligido buscaban, R. Tanjuma respondió; "debido a este hijo de puta, que había sido ahorcado es decir, a sí mismo, y es donde las piedras de los muertos, y enterrado fenecieron ya, ni conocidos, vino a él de sepelcro cualquier hombre quitarán. Pero el partido es corrupto, que está en los cielos ascendtsse, se declaró! Ahora la reina por todos los Israèhtis no dejar ninguna amenaza para el hombre, si no le podemos encontrar. "Entonces Judá puso en sujeción, debe no ser la salvación de los hijos de Israel, si se encuentra para ser el campeón de este impuro?" Y cuando R. Tanjuma approbavisset, que venga, de Judas, como ataques a quien vosotros buscáis, voy a mostrar. De hecho, yo, por temor, no sea que los impíos serán una multitud de él robar, un intelectual espuria, escapó en secreto de la tumba, cuando se elaboraron, en su jardín, y las fuentes de supeiinduxi agua me han hecho. "No, pero en realidad los sabios de los israelitas de la ilio rápidamente a la reportada en Roma, todos ellos a la vez, cara a cara, y caballos colas atado, dibujar, y antes de que la reina dejó a un lado, diciendo: ". He aquí un hombre, vosotros, el cual está ajebas ascendidos al cielo ' Pero la reina, al ver esto * está impregnada de un sentimiento de vergüenza, lo que hizo no lo que quiere decir, sin embargo, que mientras Jesús de indignación, y tiró de los pelos, y los sacerdotes, sin embargo, ya que es en mí, en la memoria, el pelo de la cabeza en medio de cizalla. Aconteció poco después, por lo que los Judios tanto de los nazaríes y la lucha entre el grande es, de modo que, en la separación Postquam- se alcanza, un nazareno, como un Judio, que tendría que matarlo más cada día durante treinta años, uno de estos concursos ceras, congloban solía ser decenas de miles de los nazarenos, que la marcha de Israel fue presionado para detener la maldad de los hijos de Israel a venir incluso muy graves, a los días del festival de ese momento, en que se hizo el becerro, o sabían que tenían, lo que harían durante el aumento de su religión y la adoración de Dios por las ceras, de la transgresión, un hombre salió de una de dos doce, el nefasto nacido, y, que van en los reinos de la misma serie, falsas profecías repartidas entre los humanos. Quién, cuando se adquirieron la reputación de nomiuo, que los israelitas los siguió, y cuando se suspende por estar a la BC-alquilar los mensajeros otra vez, y las religiones; Por esta razón, muchos de los israelitas los siguió, establecida en el Señor Jesús mucho. Los sabios: todos estos males que vi, una feroz batalla por el dolor de los afligidos, cuando se equivoca, para la mayoría de base, que habían llegado a los hijos de Israel, por lo que dijeron, ¡Ay de nosotros, por nuestros pecados merecían, como es tanta maldad en los israelitas se debe hacer, por lo que, ni deben nunca han visto, ni nuestros antepasados ​​'. El alma, pues, vencido por la enfermedad, libre de los negocios públicos fueron llorando, con los ojos levantados al cielo, rezamos, dicen, a Ti, Dios, el Señor de los cielos, para que, lo que iban a hacer, consejos que le dan a nosotros, para nosotros, lo que debería ser, no lo sabemos; y han vuelto a ti, son nuestros ojos, porque es la sangre de los inocentes por el bien de tu pueblo, de Israel, siempre y cuando el bastardo derramada-immun esto. ¿Por cuánto tiempo la dominación de su lucha para destruirnos, nos hack-and igualados, por lo que los pocos trabajadores que ya dejaron? Pero sí la culpa, tu pueblo de Israel y reunieron alrededor de él, estaban todas estas cosas. Pero en cuanto a ti, el consejo dado a nosotros de acuerdo con su majestad, lo que hay que hacer, por lo que podemos estar separados de la compañía de hombres malvados de los nazarenos ". Con estas palabras que le había dicho a él, que se levantó algunos de los ancianos habló, llamado Simeón Kepha, un hombre de Dios, instruido en el camino, y por lo tanto han de hablar: "Oídme, hermanos míos, por-que asolada por la peste; en mi opinión, si te place, estos son malos pondré aparte de la congregación de los hijos de Israel, y los israelitas no tendrán comunión con el comercio, que es, sin embargo, la ley, que va a hacer, que la culpa de ustedes para apoyar esto. 'Ellos respondía que todos dicen,' vamos a ser culpa nuestra, asegúrese de que sólo los que usted dice. ', entonces, de Simeón, hijo de Kepha, cuando llegó a la casa del gran nombre, escribe, y que en las raíces de un cuartelado de su propia carne. Y luego salió en el templo de E-sus, la escritura de la que lo llevó a ser el jefe de los nazarenos, y él salió con una gran voz clamó, diciendo: "Nosotros, los que somos de Jesús, la confianza, veniunto a mí, que soy enviado de él; -QUE, lo haré". Y puesto que es tan fuerte y, y la arena del mar, que se juntan en la orilla y, sujetándolo, con el fin de dar una señal, que había sido enviado por el ilio, rogavissent: "¿qué, dice que, después de haber buscado las señales dadas por mí 'Preguntó porque decían: ¿En qué, estos signos hacen, las cosas que Jesús, siempre y cuando estaba vivo, que había causado, 'traerlo aquí, dice, que el leproso a mí.' Q, UEM cuando la había traído, la transformación de sus manos sobre ellos, y fue sanado. Pero después de muerto, y él manda. Para esta inteligencia se trajeron de que sus manos sobre ellos, por lo que a la vida, al pie erectoque permanecieron inalterados. Y cuando los jueces vieron, que él volvió su rostro hacia el suelo, en prostemunt

s familia, decir: "Ciertamente eres en realidad el mensaje de Jesús, mientras que mi padre era demasiado, cuando visite, estos esfuerzos 'Simeón Kepha, sin embargo, estoy por supuesto, dice, fue enviado de Jesús, y que él me mandó que ha reunido;. por lo tanto, por favor, juro a mí, que había hecho todas las cosas que jussero, hacerlo también 'Simeón Kepha pasar, cuando él le había dicho, que él desearía hacer,' usted sabe, dice, él era mi enemigo y la ley de la acumulación de él Isra-suspendido, y llamar a ellos, al igual que Isaías profetizó acerca de él: ". interlunio su fiesta día tiempo, los estados feriasque odia mi mente ". Sepa, también, sus hijos de Israel que él no era todavía propicia para nosotros, por lo que es Qosaea predijo, "porque vosotros no sois mi pueblo." Ahora, si estuviera en su poder, para extirparlos acelerarían partes del mundo, fuera de todo esto, no ha sido bastante no quiere caerse de ellos, yo me le sobrevivieron a pagarlo, que pueden ser a lo eterno, y su recuerdo de la suspensión de la lapidación Y la causa de ello, sin embargo, a causa de los sufrimientos de todos los grandes y el tormento de ella, según Ahora, sin embargo, podría redimir vosotros desde la que asesora a la Gehena;.. y exhortó a ellos, para que en adelante ningún hombre puede tener cualquiera de los Judios y si alguno hubiere un Judio Nazareo se pida, para que pudiera ir con él, una parte de uno, dos y entrar con él una parte de, y, si el oído izquierdo a usted, un Judio en el mal sin duda, la mano derecha, también, fue obvertito, su recompensa en esta vida, para que puedan hacer uso de, en el futuro seremos castigados con ellos mismos en el infierno. Y si es ¿me quieres, sería digno de morar con él en las casas de la suya. Pero él, en sus comandos, no celebrar la fiesta de los panes sin levadura, sino para hacer de él el día de su muerte, la fiesta de la empresa, y, en cuanto a la fiesta de Pentecostés, el día de la cuadragésima de ilio, en la que es la interemtus piedra-bus , una fiesta solemne, por vosotros, y, para el día de ascender al cielo en ilio! Tendrá, sin embargo, la fiesta de la fiesta de cumpleaños de su tabemaculorum Pro, y será el octavo día después del nacimiento de sus vacaciones, que día tanto ilio 'Pero él, mientras que todos ellos respondieron que eran todo lo que he dicho esto, les pertenecía, pero con la condición de que la siguen en su propio:' inter que, dice, voy a detenerme, si se quiere, que él mandó, usted concede que nada, pero lo que va a comer el pan y el agua para beber, como los de la pobreza más abyecta y la miseria a mí en el centro de la ciudad para construir una torre en cuanto a usted, usted debe siempre valorar arriba, donde el último día de su vida, incluso para vivir. " ' Debido a que los dioses de lo contrario, "como usted dice, vamos a hacer." Construir la torre, que se informó a habitar. ¿De quién vive allí! Él, sin embargo, la historia de pan y agua todos los días, y la existencia del Dios de Abraham, Isaad, y Jacob, nuestros antepasados, adorado, que hizo las canciones en la actualidad, y lo que le ha pasado a toda la tierra de los hijos de Israel envió que puedan dejar atrás memo-ria, de su reino eterno. A sus profesores, junto con todos los que fueron puestos en libertad, Poemata arriba. Pase de Simeón, después de haber vivido durante seis años, a su vez, cuando murió, según el mismo lugar para enterrarlo, mandó que; Posteriormente, sin embargo, lo hicieron para construir, y el edificio en ella, que de hecho es una falta; y, además, es una torre de ello, aún hoy, en Roma, y ​​Pedro lo llama, porque éste es el nombre de la roca, en la que es, hasta el último día, y se sentó. - Ex-había un hombre, sin embargo, tantos caminos, tras la muerte de R. Simeón Kepha-dus, mi mente es que, fue llamado el Elías, Él, que viene a Roma: 'seguro de esto, dice, le han dado a usted las palabras de Simeón Kepha.


volver a la página de revisión de Pistis Sophia